Vytvoříme na sídlištích 1000 nových parkovacích míst

Parkovací kapacity na sídlištích zvýšíme rychle a úsporně. Primárně využijeme prostor vzniklý zjednosměrněním vybraných úseků ulic. Tím zároveň zvýšíme i bezpečnost provozu na sídlištích.

Podrobný plán

Nedostatek parkovacích míst na sídlištích je letitý problém. Automobilů mají dnes lidé hodně, v době projektování sídlišť se s takovým počtem zkrátka nepočítalo. Přitom je zcela pochopitelné, že obyvatelé sídlišť chtějí parkovat své vozy v rozumné vzdálenosti od svých bytů.

Řešení parkování na sídlištích přitom není složité, nabízí ho samotná urbanistická struktura sídlišť. Mezi jednotlivými domy jsou velké rozestupy, v nich se nachází často celkem široké ulice. Tyto ulice lze v mnoha úsecích zjednosměrnit, v případě potřeby i mírně rozšířit.

Namísto podélného parkování tak bude možné na nich zřídit parkování šikmé, mnohdy na obou stranách komunikace. Oproti parkování podélnému se tím dosáhne zhruba dvojnásobku parkovacích míst v daném úseku ulice. Taková parkovací místa jsou navíc na sídlišti rovnoměrně rozmístěna, v blízkosti jednotlivých vchodů - to je zásadní výhoda proti parkovacím domům.

Ukázka naší dosavadní práce na sídlišti Broumovská. Jednoduchými opatřeními se dá získat cca 150 nových parkovacích míst.
Ukázka naší dosavadní práce na sídlišti Broumovská. Jednoduchými opatřeními se dá získat cca 150 nových parkovacích míst.

Ihned po volbách tak připravíme jednoduché projekty na tato opatření. Seznámíme s nimi občany sídlišť, sesbíráme podněty na případné úpravy. Do dvou až tří let budeme schopní na sídlištích vybudovat až 1000 parkovacích míst.

Co jsme už udělali?

Postupně mapujeme situaci na jednotlivých sídlištích. Například na sídlišti Broumovská je možné zjednosměrněním a dílčím rozšířením vhodných úseků ulic Sametová a Vlnařská dosáhnout přes 150 nových parkovacích míst. U sídliště Gagarinova by se zjednosměrněním dosáhlo snadno 200 nových parkovacích míst. Jednosměrný provoz by byl navíc mnohem bezpečnější. Podrobně zde.

Naše návrhy budeme přes léto představovat veřejnosti. Postupně zde budeme doplňovat zprávy z jednotlivých sídlišť.

Jak si vedlo současné vedení města?

Lze to popsat jedním slovem - fiasko.

V programovém prohlášení současné vládnoucí koalice (Starostové, ANO a ODS) se řešení slibovalo: "Budeme zvyšovat počet parkovacích míst na sídlištích." Jak se plnění tohoto slibu ale skutečně dařilo?

V roce 2019 vyhlásil náměstek Jiří Šolc parkovací revoluci - zavedení rezidenčních zón. Nedokázal ale tento plán lidem vysvětlit a po první vlně kritiky od něj ustoupil.

Následně se tedy vedení města uchýlilo ke slibům a obrázkům. Do své dlouhodobé strategie rozvoje dopravy si nadiktovalo plán na budování parkovacích domů na sídlištích, s náklady odhadnutými na 2,9 mld. Kč. Tedy něco zcela mimo finanční možnosti města. Viz Plán udržitelné městské mobility.

Na zatím jediném sídlišti, ruprechtickém, se dokončila monstrózní studie revitalizace sídliště. Ta řeší všechno možné, celkové náklady by byly v desítkách milionů. Avšak ani první etapu za 12 mil. Kč město nezvládlo a v listopadu 2021 zakázku zrušilo, protože všechny nabídky překročily předpokládanou cenu.

Trapným vyvrcholením snahy s parkováním na sídlištích něco udělat se tak stala stavba nového parkoviště u Hokejky. S blížícími se volbami bylo zjevně potřeba ukázat Liberečanům něco reálného a nastala časová tíseň. Dosavadní nemohoucnost tak radní vyřešili po svém - parkoviště staví na černo, bez potřebného povolení. Stavební úřad už tuto záležitost řeší, vyzval k zastavení prací. To ovšem město ignoruje a velmi pravděpodobně za toto počínání schytá pokutu. Budeme ji platit my všichni, z našich daní.

Za shánění razítek na tuto (sic!) černou stavbu navíc město zaplatilo 174 000 Kč externí firmě. Přitom jde u této činnosti pouze o to, aby město jako stavebník dostalo stanoviska především od svých vlastních úředníků, kteří mají kanceláře přímo na liberecké radnici!


Garant tématu: Ing. Simona Kousalová Zlatníková

35 let, vzděláním a soukromou projekční praxí vodohospodář, profesí technický dozor v energetice. Od roku 2021 členka Dozorčí rady TSML.

Cestou budoucnosti je decentralizace energetiky a odklon od stávajících fosilních zdrojů, za které dnes platíme obrovské finanční částky ruskému agresorovi na nepředvídatelném trhu a v budoucnu zaplatíme i špatným stavem životního prostředí. Cílem je vyrábět šetrně energii v místě spotřeby, ať již instalací fotovoltaik, nebo výstabou kombinované bioplynové stanice s městskou kompostárnou na bioodpad, kde může vzniknout kogenerační jednotka pro výrobu elektřiny a tepla, nebo plnící stanice CNG pro autobusy MHD, což výrazně zlevní jejich provoz.