Snížíme průměrný počet žáků ve třídě 

Zajistíme navýšení kapacit libereckých škol, budeme k tomu maximálně využívat evropské dotace. Snížení průměrného počtu žáků ve třídě znamená větší kvalitu vzdělávání, možnost rozdělování tříd na vybrané předměty (cizí jazyky, speciální projekty) a individuálnější přístup učitelů k žákům.

Podrobný plán

Většina pedagogů, psychologů i žáků se shodne, že práce v menších kolektivech prospívá nejen akademicky, ale i psychologicky. Každé dítě dostane pozornost, jakou potřebuje, a výuka je daleko efektivnější.

Naším cílem je vzdělávat děti pro budoucnost. Se současnou rychlostí rozvoje technologií a trhu práce je jasné, že v budoucnu se uplatní jen lidé schopní se rychle učit a reagovat, komunikovat a společně řešit problémy. Škola musí děti vybavit hlavně láskou k celoživotnímu vzdělávání.

Všechny děti mají talent, jenom každé na něco jiného. Aby každé dítě mohlo dosáhnout maximálního rozvoje svého potenciálu, je důležité výuku diferenciovat a individualizovat. Abychom mohli diferenciovat v hloubce a rozsahu probírané látky či nabídce volitelných předmětů, a zároveň mohli individuálně podporovat rozvoj žáků, je nutné snižovat počty dětí na jednu třídu.

Konzultovali jsme tento plán s experty na školství a řediteli základních škol. Systém financování základního školství navyšování počtu tříd (a tedy souběžné snižování počtu žáků na jednu třídu) umožňuje. Stát je připravený poskytnout dostatek financí na navýšení počtu učitelů.

Jedinou překážkou tak zůstává kapacita školních budov. A to by měla být hlavní starost města jakožto zřizovatele. Zmapovali jsme tak možnosti dotačního financování v nadcházejícím programovém období. Připravíme maximální využití finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nejen k renovaci školních budov, ale i k jejich rozšíření. Evropské dotace musí sloužit skutečně užitečným věcem, nikoliv pomníčkům politiků.

Rekonstrukce a vybudování nových učeben na Základní škole náměstí Míru. V říjnu 2017 získána dotace, stavba zahájena v červenci 2018, ještě za vlády Změny pro Liberec. Stavba dokončena v srpnu 2019. Celkové náklady 38 500 000 Kč, dotace 90 %.
Rekonstrukce a vybudování nových učeben na Základní škole náměstí Míru. V říjnu 2017 získána dotace, stavba zahájena v červenci 2018, ještě za vlády Změny pro Liberec. Stavba dokončena v srpnu 2019. Celkové náklady 38 500 000 Kč, dotace 90 %.

S krizí na Ukrajině je tento plán ještě naléhavější/potřebnější/důležitější. Je třeba zajistit podmínky pro citlivou integraci ukrajinských dětí do českých tříd tak, aby se nezhoršila kvalita výuky. Pokud se v příštích letech ukrajinské děti vrátí do své země, větší kapacita škol bude pro zvýšení kvality vzdělávání jen ku prospěchu!

Co jsme už udělali?

V období 2014-2018 jsme připravili dotační projekty pro vybudování nových učeben na celkem osmi základních školách! A to konkrétně ZŠ Na Výběžku, ZŠ Jabloňová, ZŠ U Školy, ZŠ Švermova, ZŠ Broumovská, ZŠ 5. května, ZŠ Kaplického a ZŠ náměstí Míru. Pro tyto projekty byly vyjednány dotační prostředky a zadány projektové dokumentace, u některých projektů byla i zahájena stavba. Současné vedení města všechny tyto projekty převzalo a postupně je dokončuje. Podrobně zde.

Zmapovali jsme obsazenost jednotlivých základních škol, absolvovali jsme konzultace s ředitelkami a řediteli a prostudovali možnosti dané systémem financování ze strany státu. Máme ověřeno, že je možné zmenšovat počet dětí ve třídách a školy dostanou na více učitelů dost peněz.

Aktivně jsme se zapojili do procesu přípravy projektů pro nové programové období IROP, požadovali jsme rozdělení dotací spravedlivě na celé území města. 

Jak si vedlo současné vedení města?

Naštěstí dotahovalo většinu projektů na navýšení kapacit škol, které jsme připravili v období 2014-2018.

Bohužel jen velmi laxně připravuje projekty nové. Dle oficiální informace náměstkyně Loučkové Kotasové (ANO) z března 2022 jsou do nového programového období momentálně v počátečních stadiích přípravy pouze dva projekty - ZŠ U Soudu a ZŠ Barvířská. Hrozí, že Liberec nedokáže evropské peníze dostatečně využít! Viz materiál č. 204 zde.


Garant tématu: Radka Benešová

45 let, učitelka anglického jazyka na ZŠ. Vystudovala anglickou a portugalskou filologii na filozofické fakultě, pracovala na portugalské ambasádě v Praze a dlouhá léta se věnovala překladatelství. Po několika letech lektorské činnosti v soukromé sféře propadla kouzlu učitelského povolání. Členka výboru pro vzdělávání zastupitelstva SML.

Jádrem mého zájmu je moderní vzdělávání pro rychle se měnící dobu. Zatímco MŠMT připravuje revoluční revize vzdělávacích programů a odbornou podporu učitelů, město jako zřizovatel musí poskytnout co nejlepší zázemí a materiální zabezpečení a současně pomoci s psychologickou a sociální podporou. Celé společnosti se vyplatí, když každé dítě objeví svoje silné stránky a celoživotní lásku k učení.