Privatizace odpadového hospodářství se Liberci nemůže vyplatit

05.03.2023

Náměstek Jiří Janďourek za Starosty pro Liberecký kraj předložil na únorové zastupitelstvo Liberce memorandum o vybudování kompostárny v Chotyni ve spolupráci mezi městem Liberec a firmami Mateo Solutions a Kobra Údlice. Předmětem memoranda je společný postup při vybudování kompostárny pro zpracování až 50 000 t biologicky rozložitelných odpadů na pozemcích města Liberec, které vlastní v obci Chotyně. Firma Mateo Solutions má dodávat jako vstupní materiál čistírenské kaly z čistíren v Liberci, České Lípě, Hradčanech, Starých Splavech, Frýdlantu, Chrastavy a Hrádku n. N. Firma Kobra Údlice má dodat know-how. Výstavbu a provozování skládky mají mít na starost obě firmy. Města budou moci likvidovat v kompostárně svůj biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně. Liberec by tak mohl dosavadních až 5 000 tun odpadu z údržby zeleně vozit 20 km do Chotyně místo 40 km do Mimoně, kam v současné době jezdí do už existující kompostárny.

"Navržená kompostárna je spíš skládka čistírenských kalů", upozorňuje na jeden z problémů záměru expertka na vodohospodářské stavby Simona Kousalová Zlatníková. Podle odpadové legislativy totiž může kal tvořit maximálně 40 % hmotnosti odpadů v zakládce kompostárny. U navržené kompostárny je to naopak, podíl zeleně má být jen 30% oproti 70% podílu vstupu čistírenských kalů. Kompost z upravených čistírenských kalů má dle zákona o odpadech omezené možnosti použití na zemědělské půdě, na rozdíl od kompostu z údržby městské zeleně.

Dalším problematickým bodem jsou legislativní omezení u použití čistírenských kalů pro manipulaci s nimi a nutnost důsledné hygienizace, aby se zabránilo vnosu patogenů v kompostu do půdy. A právě s ohledem na různá složení kalů nemusí být proces hygienizace kompostováním u kalů optimálním řešením. "Nehledě k tomu, že při otevřeném kompostování uniká do ovzduší velké množství skleníkových plynů oxidu uhličitého, oxidu dusného a metanu", dodává Kousalová Zlatníková.

"Projekt na městskou kompostárnu přímo v Liberci, v Londýnské ulici, existoval již v roce 2018. Minulé vedení města ho odmítlo a 4 roky pod vedením Jiřího Janďourka pracovalo na novém návrhu kompostárny na stejném pozemku v Londýnské, aby ho tímto memorandem opět odmítlo", připomíná veletoče vedení města Josef Šedlbauer, zastupitel za Zelené/Liberec otevřený lidem.

V Londýnské by mohla vzniknout bioplynová stanice, jak plyne z memoranda o záměru výstavby bioplynové stanice ze září 2022. Klíčovými partnery tohoto memoranda jsou Teplárna Liberec, která by měla bioplynovou stanici postavit a provozovat, a město Jablonec n.N., které by ji mělo spolu s Libercem zásobovat biologicky rozložitelným odpadem z domácností a stravovacích provozoven.

Odpady z údržby zeleně ale bioplynová stanice nedokáže efektivně zpracovat, proto je potřeba najít pro ně jiné využití. "Tenhle problém je ale nutné řešit společně s Jabloncem, který nám na jedné straně má vyjít vstříc při dodávkách hodnotného biologického materiálu pro bioplynku, a na druhé straně se s ním vůbec nebavíme o zpracování toho, co zůstane. Říct Jablonci, že pak můžou svůj odpad ze zeleně vozit 30 km do Chotyně, pro ně asi moc smysl dávat nebude", upozorňuje Šedlbauer na další vážnou chybu předloženého návrhu.

Návrh na kompostárnu na pozemcích města, kterou bude město zásobovat čistou vstupní surovinou, kterou musí dopravit až na místo, aby ji pak předalo cizímu provozovateli, je dalším krokem v privatizaci odpadového hospodářství Liberce. Dosud nakládání s odpady zajišťuje pro Liberec zejména firma FCC, kde má město Liberec 45% podíl. V Teplárně Liberec má alespoň 24%. Ve firmách Mateo Solutions a Kobra Údlice nemá žádný podíl ani vliv. "Liberec se tak dostane do situace, kdy bude na cizích provozovatelích závislý a bude muset plnit jejich podmínky. To je špatně", zdůrazňuje Šedlbauer.

Je to důsledkem toho, že iniciativa přichází jen od firem. "Potřebujeme vlastní návrh dlouhodobě udržitelného způsobu nakládání s bioodpadem na území města a ještě lépe aglomerace Liberec - Jablonec. Což může zpracovat jen nezávislý posudek, nikoli jedna nebo i více ze zúčastněných stran, které si těmito záměry řeší především svoje vlastní problémy", uzavírá Šedlbauer. Město bude muset bioodpady likvidovat s co nejmenšími náklady na dopravu, logistiku a co nejefektivněji s maximální mírou využití této suroviny pomocí vysoce účinných inovativních technologií. Každé město, nejen Liberec.

Materiál byl nakonec z jednání zastupitelstva pro značné vady stažen. Náměstek Janďourek ale dal najevo, že ho předloží znovu v březnu, až si pro něj najde dostatečnou podporu.