Otevřený dopis opozičních libereckých zastupitelů k záměru dostavby Třídy 1. máje

15.09.2022

Vážení členové představenstva společnosti SYNER Group a.s.,

oslovujeme Vás v souvislosti se záměrem Vaší společnosti postavit na Třídě 1. máje v Liberci polyfunkční dům o výšce přes 25 m, který bude umístěn pouhých 7 m od oken sousedního panelového domu č. p. 62.

Považujeme tento záměr za nešťastný, a to především vůči obyvatelům panelového domu č. p. 62. Je zřejmé, že podmínky pro bydlení, především oslunění a osvětlení bytů, budou zásadně zhoršeny. Realizace projektu Vaší společnosti také určí ráz možné dostavby celé ulice, který následně podobně negativně ovlivní pohodu bydlení obyvatel v dalších panelových domech v ulici č. p. 64 a 56.

Chceme na Vás tak touto cestou jako na členy představenstva jedné z nejvýznamnějších firem Liberce apelovat, abyste skutečně projevili svůj tak často deklarovaný patriotismus. Je hezké, že sponzorujete místní hokejový klub a řadu dobročinných aktivit. Nejupřímněji se ale Váš patriotismus projeví, když projevíte vůči libereckým občanům obyčejnou lidskou slušnost a ohleduplnost v momentě, kdy to bude znamenat nutnost přehodnotit podnikatelský záměr Vaší společnosti.

Procesní postup, kterým jste dosáhli povolení stavby, se tehdy i dnes jeví jako neférový a neslušný. Umístění domu porušuje předpisy na odstupové vzdálenosti dané už tehdy platnou vyhláškou č. 501/2006 Sb. (§ 25 odst. 4), kdy umístění domu v nejkratší vzdálenosti 7 metrů od oken panelového domu č. p. 62 se k minimální vzdálenosti dané výškou protilehlých stěn nepřibližuje ani vzdáleně. Obyvatelé domu se proti návrhu nemohli ani efektivně ozvat v době stavebního řízení, protože stavební úřad zcela nesprávně a v rozporu s tehdejší judikaturou soudů včetně Ústavního soudu (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 19/99, č. 96/2000 Sb.) nezařadil majitele bytů v sousedním panelovém domě mezi účastníky řízení. A to s odkazem na existenci několik desítek centimetrů širokého pruhu městského pozemku mezi pozemkem Vaším a pozemkem pod jejich panelovým domem. Postup stavebního úřadu byl proto zcela zjevně nezákonný a při přezkumu stavebního řízení u správního soudu by nemohl uspět.

Právě na tomto projektu tak můžete doopravdy dokázat, že ctíte své liberecké kořeny a respektujete své liberecké sousedy. A to jediným možným způsobem - od aktuální podoby projektu ustoupíte a zásadně jej přehodnotíte.

Pro inspiraci Vám může sloužit např. urbanistická koncepce dostavby Třídy 1. máje, která byla prezentována v době výstavby tří věžových panelových domů - viz obrázek níže. Je zřejmé, že umístěním tří věžových domů byla nastavena modernistická urbanistická koncepce tohoto prostoru. A jejím zásadním principem je, že kolem věžových domů je ponechán dostatečný prostor, aby tyto domy naplnily svůj potenciál daný jejich otevřeností vůči všem světovým stranám. V jejich okolí tak byla standardně navrhována buď zelená prostranství, nebo nízké objekty s obslužnou funkcí. Tak jako v tomto případě. Taková je daná urbanistická koncepce této části města a odpovědný developer musí s urbanistickou koncepcí území vždy pracovat citlivě a svědomitě. Věříme, že takovým developerem chce být i Vaše společnost.

V Liberci, dne 15. 9. 2022.