Ochrana před povodněmi nemusí být jen betonářský nesmysl

23.03.2023

V lednu 2021 rozbouřil veřejnou diskuzi v Liberci záměr libereckého náměstka J. Šolce (tehdy Starostové pro LK, dnes ANO) na povodňový park u Wintrovy ulice. Kvůli této stavbě za 109 mil. Kč mělo být zlikvidováno 67 zahrádek, byť byl jeho význam pro eliminaci povodňových rizik minimální. Nyní se ukázalo, že jde od začátku jen o megalomanskou iluzi.

Město Liberec aktuálně obdrželo od Povodí Labe, státní podnik, studii proveditelnosti na záměr suché vodní nádrže v Andělské hoře. Tento záměr přitom podmiňuje realizaci všech již dříve navržených protipovodňových opatření na Lužické Nise, která pouze urychlují odtok vody z města. To jasně vyplývá z odůvodnění tohoto záměru obsaženého ve studii, cit.:

"V současné době probíhá předprojektová příprava protipovodňové ochrany města Liberce a dalších lokalit na dolním toku Lužické Nisy. Bylo zjištěno, že vlivem liniových PPO dojde ke zhoršení odtokových poměrů, tj. ke zvýšení kulminačních průtoků a zkrácení doběhové doby v profilu státní hranice. Proto je nutné zavést kompenzační opatření, které by eliminovalo negativní vliv liniové PPO. V případě doplnění liniových PPO vodním dílem Andělská Hora dojde ke zlepšení odtokových poměrů ve smyslu významného snížení kulminačních průtoků povodní."

Navržená technická opatření na Nise, která ve spolupráci s Povodím Labe prosazoval především náměstek Jiří Šolc, tak musí být doplněna o předmětnou suchou nádrž, která zrychlený odtok vody v Nise zadrží, aby nepředstavoval riziko pro Německo a Polsko. Pro realizaci tohoto ohromného vodního díla by bylo nutné vykoupit desítky pozemků, přeložit mnoho sítí, komunikací, zdemolovat několik výrobních podniků i domů, zdevastovat hodnotné přírodní biotopy. Náklady byly ve studii vyčísleny v minimální variantě na 1,25 mld. Kč!

"Inženýři a politici, kteří vymýšlejí taková řešení, by měli už konečně zmizet ze scény. Je zřejmé, že jejich způsob myšlení je v realitě zcela nepoužitelný. Už je více než jasné, kam Jiřím Šolcem mohutně prosazovaná protipovodňovaná ochrana Liberce směřovala. Postavit aspoň něco, prolít alespoň trochu betonu, bez ohledu na nesmyslnost celé koncepce uživit pár projektantů a stavebních firem," ostře glosuje výstupy studie Jindřich Felcman, zastupitel Liberce za Zelené/Liberec otevřený lidem.

Další zastupitel za Zelené/Liberec otevřený lidem, Josef Šedlbauer, připomíná, že už samotná protipovodňová opatření navržená v rámci celé této akce v Liberci byla vyčíslena na dalších 250 mil. Kč. V souvislosti s tím se už během kauzy povodňového parku u Wintrovy ulice snažil aktivitu města v této oblasti nasměrovat jiným směrem: "Technická opatření na řece v údolí jsou drahá, zvlášť když ta řeka teče městem. Mnohem účelnější je zachytit vodu na povodí, umožnit jí zasakovat a uvolňovat se postupně. K tomu slouží zasakovací pásy, dešťové zahrádky, mokřady, tůně a další úpravy v krajině mimo město i uvnitř města. Jsou to malé investice, i když s nimi je víc práce. Další velká výhoda je, že se tím zvyšuje zadržení vody v krajině a sníží problémy se suchem. V době klimatické změny je to jediná racionální strategie".

Bohužel vedení Liberce v této oblasti neuvěřitelně selhává. "Po naší kritice přislíbilo město zpracovat manuál modro-zelené infrastruktury. Právě podle něj měly být všechny rekonstrukce ulic, zpevněných ploch či parků doplňovány zasakovacími příkopy, retenčními nádržemi a obdobnými, dávno v jiných městech vymyšlenými opatřeními. Tento manuál ovšem za dva roky ještě není hotový, a hlavně reálně se v tomto ohledu u investic města nic neděje. Snad až na výjimku několika tůněk u ruprechtické Hokejky a v lesíku u Fibichovy ulice, se kterými se náměstek Šolc před volbami velmi hlasitě chlubil," podotýká J. Šedlbauer.

Koordinátorem přípravy celého komplexu protipovodňových opatření, který zahrnuje i vodní dílo v Andělské Hoře v podobě suché nádrže, je Liberecký kraj. Ten předmětnou studii financoval z jedné poloviny. Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství, při zadání této studie v srpnu 2021 prohlásil ke zpracovateli studie, firmě Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., následující:

"Tato společnost se řešení protipovodňové ochrany v povodí Lužické Nisy věnuje průběžně již od roku 2010 a disponuje proto podklady, které jsou pro studii proveditelnosti zásadní. Využít jejích znalostí je pro Liberecký kraj výhodné nejen ekonomicky, ale zejména z pohledu know-how."[1]

J. Felcman komentuje počínání krajského radního Židka v této záležitosti taktéž velmi skepticky:

"Za Piráty zvolený radní Václav Židek se ve své funkci rychle připojil k politikům starého střihu. Prosadil financování tohoto betonářského nesmyslu, přitom jeho reálné výsledky v agendě zadržování vody v krajině, a tedy i úzce související protipovodňové ochraně, jsou tristní. Za 2,5 roku ve funkci je v krajském fondu na tyto akce stejně směšná částka okolo 10 – 15 mil. Kč, jako byla v době jeho nástupu. Byť před krajskými volbami Piráti slibovali, jak tuto agendu rozhýbou, nedokázal si radní Židek ve vedení kraje prosadit ani více peněz, ani potřebnou administrativní kapacitu na přípravu projektů."


[1] https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/kraj-zadava-zpracovani-studie-proveditelnosti-protipovodnovych-opatreni-n1098042.htm